Em vull subscriure per un any (1 núms.) a la revista Anuari de la Música amb una quota anual de 6

/ /
Marca aquesta casella si l'adreça del destinatari de la subscripció és diferent de la indicada anteriorment